English

Обучения (тренинг)

Обученията са с практическа насоченост и целенасочено се търсят аналогии с реални ситуации. Насочваме участниците към намиране приложение на темите в ежедневната работа. ?зползваме игри, работа в малки групи, дискусии, споделяне. Този формат прави обученията интересни, динамични и разтоварващи. Резултатът е по-трайно развитие на знания, умения и компетенции.

Включваме в обученията актуална и добре структурирана информация. За да могат участниците да учат ефективно, ние ги ангажираме в изпълнението на задачи, които им дават преживявания - най-добрият източник на познания и умения. Водещият подпомага участниците в анализирането и осмислянето на упражненията.

Всеки участник получава комплект учебни материали, презентациите от обучението в хартиен вариант и сертификат.

Отворени обучения:

Уникалното в нашите отворени обучения е, че работим с групи до 6 човека. Това ни дава възможност за персонално внимание и индивидуална работа.
Тези обучения подобряват в кратък срок качествено и количествено уменията и работата.
В концентриран вид се получава актуално и предварително структурирано знание.
Възможност за нови бизнес и лични контакти.
Водени от общия интерес, участниците взаимно допълват знанията си и повишават резултатите си.
Предназначени са за собственици, управители, мениджъри, вътрешнофирмени обучаващи, студенти и ученици от горния курс, както и хора, които имат нужда от широк спектър на знания и умения или търсят развитие и промяна.

Корпоративни обучения

?зготвяме бутикови вътрешнофирмени обучения съобразно естеството на бизнеса, вашите очаквания и нужди.
Получавате професионално разработени програми и комплект материали, отговарящи на потребностите за обучение във вашата организация.
Този тип специализирани обучения са много ефективни чрез едновременното обучение на един екип или на целия персонал.
Започваме със запознаване с настоящата организация. Предварително проучваме актуалните потребности и зоните за промяна - така поставяме целите на обучението. Това позволява адаптиране на програмата към конкретните нужди на фирмата.
Темите в програмата за обучение внимателно се съобразяват с нивото на познания на обучаващите се.
Предлагаме обучения с различна продължителност през уикенда или през делнични дни, според потребностите на фирмата-клиент.
Мястото на провеждане се съобразява с предпочитанията на клиента.
Тези обучения могат да са естествено продължение на формулираните чрез коучинг стратегия и цели на мениджмънта и да подпомогнат естественото им възприемане от екипа.

Програми за вътрешно-фирмени обучения

Разработваме програми и материали за корпоративни обучения, които провеждаме еднократно и след това подготвяме ваши служители за воденето им. Така спестявате голяма част от разходите за наемането на външни треньори.
Материалите отговарят на спецификата на вашата организация. Служителите ви ползват ресурсите самостоятелно и в удобно за тях време
Допълнителен ефект е засилване на мотивацията и чувството за принадлежност на персонала към компанията.